Mateřská škola Těchlovice

GDPR

Obecné nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection Regulation) je uceleným souborem pravidel na ochranu dat v EU. Škola je povinna se tímto nařízením řídit. Cílem je hájit práva dětí a jejich zákonných zástupců proti neoprávněnému zacházení s jejich osobními údaji, dát jim větší kontrolu nad tím, co se s jejich daty děje.

Mateřská škola Těchlovice, dále jen „škola“ jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje nezbytné ke splnění účelu. Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet emailem na adrese nebo poštou na adrese Těchlovice120, Lhota pod Libčany 503 27.

Jmenovaným pověřencem pro školu je:

Hradecký venkov o.p.s.Se sídlem: Husovo náměstí 83, 503 15 Nechanice                                                                                                                    Kontaktní osoba: Lucie Štěpánková,  e-mail: datová schránka : z8zdm5p

Informace o zpracování osobních údajů:

 1. Právním základem pro zpracování osobních údajů je podle čl. 6. odst. 1 písm. c) GDPR splnění právní povinnosti a čl. 6. odst. 1 písm. a) GDPR udělený souhlas.
 2. Osobní údaje se zpracovávají na základě školského zákona (školní matrika, doklady o přijímání dětí, průběh vzdělávání, docházka, stravování), podle zvláštních zákonů (podněty pro jednání OSPOD, podklady dětí pro vyšetření v PPP) a souhlasu (fotografie za účelem propagace školy a další). 
 3. Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím není škole uložena zvláštním právním předpisem či není nutné ke splnění účelu.
 4. Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů.
 5. Osobní údaje subjektu údajů jsou řádně technicky a organizačně zabezpečeny.
 6. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.
 7. Máte právo:
  • požadovat umožnění přístupu k svým osobním údajům,
  • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že osobní údaje zpracovávané v Mateřské škole Těchlovice jsou nepřesné),
  • požadovat vymazání osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich zpracování,
  • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů.
 8. Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

 

 

Tento web používá pro svoji funkci soubory cookies. Pokračováním v prohlížení těchto webových stránek vyjadřujete souhlas s použitím souborů cookies. Další informace